บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่คุณต้องเลือก

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทัช จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ บริษัท พี.พี. แคร์ แอนด์ คลีน จำกัด ด้วยการบริหารงานบริการจ้างเหมาบุคลากร โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ภายใต้มาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า จัดระบบ แก้ไขปัญหางาน ด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกระดับ ทำให้เราได้รับการไว้วางใจมากกว่า 350 องค์กรที่เลือกใช้บริการ บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรคุณ

บริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่

เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการทั้งภาครัฐ และภาคเอชน โดยมีทีมงานคอยให้คำปรึกษา ประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ วางแผนกำลังพลให้เหมาะสม กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการคัดเลือก คัดสรรบุคลากร และการอบรมบุคลากรให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจที่รับผิดชอบ

 • ประเภทคอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร อพาร์ตเมนต์
 • ประเภทอาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่
 • ประเภทบริษัทเอกชน
 • ประเภทโรงแรม, ศูนย์การค้า
 • ประเภทโรงพยาบาล
 • ประเภทสถานศึกษา
 • ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

บริการรักษาความปลอดภัยงานกิจกรรมต่าง ๆ

นอกเหนือจากการบริการรักษาความปลอดภัยตามอาคาร สถานที่ต่าง ๆ แล้ว เรายังมีบริการเพิ่มเติมสำหรับการรักษาความปลอดภัยในงานต่าง ๆ เพื่อดูแลความเรียบร้อย ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ในการจัดการต่าง ๆ โดยมีทีมงานที่พร้อม และผ่านการอบรม เพื่อเข้าดูแลพื้นที่นั้น ๆ

 • งาน Even ต่าง ๆ
 • งานแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
 • งานคอนเสิร์ต
 • งานแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
 • งานประชุมสัมมนา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำระเบียนการผ่านเข้า – ออกของบุคคลและรถยนต์ รวมถึงติดตามการเข้ามาของบุคคลภายนอก
 • บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุดที่กำหนดและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • คอยระแวดระวังภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่รับผิดชอบ
 • รายงานหัวหน้าหน่วย รปภ. เมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที
 • คอยให้ความช่วยเหลือบุคคลในสถานที่อย่างเต็มความสามารถ
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด
 • เรียกกำลังพลเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำวัน
 • ตรวจเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ รปภ. และตรวจสอบการลงเวลาเข้า – ออก ของเจ้าหน้าที่ รปภ.
 • ตรวจสอบรายงานการตรวจตราประจำจุดของเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน
 • แก้ไขปัญหาที่พบเจอระหว่างการปฏิบัติงาน
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. และส่งรายงานเข้าส่วนกลาง
 • มีหน้าที่เจรจาและแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น
 • ประสานงานส่วนกลางในกรณีขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานในความรับผิดชอบ
 • เรียกกำลังพลเข้าทดสอบและฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ.
 • ตรวจเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ รปภ. และหัวหน้าหน่วย รปภ.
 • เรียกดูรายงานการลงเวลางานเข้า – ออก รายงานของบุคคลและรถยนต์ รายงานการตรวจตราประจำจุดของเจ้าหน้าที่ รปภ.
 • คอยให้คำแนะนำแก่หัวหน้าหน่วย รปภ. และเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เก็บรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. และส่งรายงานเข้าส่วนกลาง
 • ให้ความช่วยเหลือในการเจรจาและแก้ไขสถานการณ์ กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นภายในหน่วยงาน

หลักสูตรการฝึกอบรบตามหลักการการรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัยมาตรฐานทั่วไป
 • การฝึกระเบียบวินัย บุคคลท่ามือเปล่า
 • การฝึกการสังเกตการณ์
 • การฝึกท่าเดิน
 • การฝึกช่วยชีวิต
 • ฝึกการจับกุม
 • ฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่า
 • ฝึกการดับเพลิง
 • กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
 • การบริการลูกค้า
 • การช่วยเหลือลูกค้า
 • มารยาทต่อลูกค้า
 • อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา
 • ให้รู้จักที่ตั้งร้านค้าต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน
 • การประชาสัมพันธ์ตามที่ศูนย์แจ้งมา
 • ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
 • ให้ภูมิใจและรักในอาชีพ

การรายงานเหตุการณ์

LAtest NEws