บริการพนักงานดูแลสวน (GARDENER)

เราเป็นบริษัทรับทำความสะอาดที่ให้บริการแก่องค์กรที่ต้องการคนสวน ดูแล รดน้ำต้นไม้ เก็บกวาดขยะรอบอาคาร แบบสม่ำเสมอทุกวัน เช่น ศูนย์การค้า สำนักงาน โรงแรม หมู่บ้านโครงการต่างๆ รวมทั้งฝึกอบรมงานสวน และจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสวน และจัดหาบุคคลากรเสริม กรณีพนักงานสวนลาหยุด เพื่อให้ทดแทนงานในแต่ละวัน